Κατάρτιση ανέργων Δημοσιογράφων

Η i-learn, ως πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης από το ΕΚΕΠΙΣ (αρ. πιστοποίησης 1605-09), πρόκειται  να συμμετάσχει στη δράση κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων δημοσιογράφων.

Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers) της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων.

Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά. Continue reading →